ITIL Audit

GEOSAN GROUP

Akciová společnost GEOSAN GROUP patří k významným subjektům na českém stavebním trhu. Zabývá se širokým spektrem stavebních činností, mezi které patří mj. výstavba budov, objektů a komunikací, rekultivace, výstavba čistíren odpadních vod a developerské projekty.

Společnost GEOSAN GROUP úspěšně využila služeb ITIL Audit společnosti O2 IT Services a získala solidní základ pro zlepšení svého IT prostředí.

ITIL Audit, cesta k lepším IT službám

Cílem ITIL Auditu bylo identifikovat slabá místa IT, rizika, hrozby a současně popsat stav řízení bezpečnosti IT, která je z hlediska aktivit společnosti klíčová.

Závěrečná zpráva zahrnovala popis stavů jednotlivých oblastí řízení IT a návrh kroků, které je třeba v následujících obdobích udělat v oblasti IT procesů i managementu bezpečnosti IT.

Ve stavebnictví rozhoduje rychlost, preciznost a bezchybnost. A toho dnes nelze dosáhnout bez odpovídající IT podpory. My jsme se nechtěli pustit do změn bezhlavě, napřed jsme si nechali ukázat cestu.
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel GG

ITIL Audit zmapuje poskytování IT služeb a fungování IT procesů a na základě jejich analýzy předloží doporučení, jak firemní IT poskytovat lépe, efektivněji, kvalitněji a s maximálním omezením možných budoucích rizik.

Ukáže cesty, jak v souladu s nejlepšími praktikami učinit firemní IT služby transparentními a jak nad nimi získat větší kontrolu. Výsledkem ITIL Auditu je kompaktní analýza a srozumitelná doporučení.

Audit vycházel z referenčního modelu ITIL, standardu ISO 20000 a dlouholetých zkušeností specialistů O2 IT Services v oblasti procesního řízení a řízení IT bezpečnosti.

Na základě řízených rozhovorů s klíčovými zaměstnanci se získaly nezbytné vstupy do analýzy. Ty se porovnaly s nejlepšími praktikami doporučovanými ITIL a se zkušenostmi analytiků O2 IT Services.

Důležitým faktorem ITIL Auditu je respektování časové dispozice dotazovaných a minimální zatěžování vedoucích pracovníků.

Interview probíhají až na základě zpracování poskytnutých podkladů formou cílených dotazů týkajících se již konkrétních aktivit a zodpovědností. Získávání vstupních údajů pro analýzu tak minimálně obtěžuje všechny zúčastněné.

Vedení GEOSAN GROUP získalo především konkrétní a hodnověrné podklady pro krátkodobé i dlouhodobé zlepšování svého IT prostředí a služeb.

Může zhodnotit proveditelnost a priority doporučených opatření ze svého pohledu, vytvořit akční plán pro jejich realizaci projektovým způsobem, vybraná opatření uvést do praxe a poté i kvantitativně vyhodnotit dosažené výsledky.

Kontaktujte nás