Modernizace IT

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond zprostředkovává českým zemědělcům finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF).

Obměna infrastruktury bez dopadu na provoz

IT infrastruktura Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zahrnuje fyzické i virtuální servery až po úroveň operačních systémů, disková pole pro ukládání dat a zálohovací knihovny. Od roku 2007 ji provozuje O2 IT Services.

Infrastruktura prochází periodicky modernizací a optimalizací. Nové technologie je nezbytné obměnit bez odstávky systémů a přerušení provozu, a to navíc v krátkém čase mezi obdobím podávání žádostí o dotace na počátku roku a jejich podzimními výplatami.

Na výměnu technologií navazuje aplikační migrace, která musí proběhnout stejným způsobem. Zvládnutí tak náročného úkolu ve stanoveném čase a kvalitě je jedním z kritických faktorů bezproblémového chodu českého zemědělství.

Myslím, že hlavním přínosem byla skutečnost, že přechod na novou infrastrukturu proběhl bez dopadů na kteroukoli z činností, které SZIF musí zajišťovat. SZIF je citlivý na data a citlivý na provoz. Z tohoto pohledu je to opravdu ten zásadní přínos.
Bc. Ondřej Šmejkal
ředitel Odboru provozu ICT

Pro obměnu technologií byl stanoven nepřekročitelný finanční limit. Kromě technologické optimalizace, která spočívala zejména ve snížení počtu serverů zhruba na polovinu, muselo dojít i k optimalizaci finanční s tím, že kvalita služby stanovená v SLA a zaručovaná O2 IT Services musela zůstat zachována. Původní servery úrovně enterprise byly proto nahrazeny výkonnějšími, avšak méně nákladnými servery typu middleware. Disková pole a zálohovací zařízení zůstala z důvodu spolehlivosti na úrovni enterprise.

Pro realizaci obměny připravili specialisté O2 IT Services nejdříve projekt, který celý proces rozdělil do dílčích, na sebe navazujících etap. Spočívaly v postupném budování a spouštění jednotlivých součástí nového systému. Na každou nově oživenou komponentu se ihned přenesly z původního řešení také aplikace a služby. Migrace se vykonávaly o víkendech nebo mimo pracovní dobu.

Aniž by bylo třeba vypnout původní infrastrukturu, podařilo se během šesti měsíců celý systém bez jakéhokoli dopadu na uživatele kompletně převést do nového prostředí a zprovoznit, včetně likvidace původního hardware.

Po dokončení obměny a migrace následoval licenční audit IBM, na jehož prostředí je nová infrastruktura založena. Auditoři ze společnosti Deloitte, kteří audit vykonávali, nejenže neshledali žádná pochybení, ale naopak konstatovali, že s tak dobře zpracovaným licenčním schématem se dosud ve své praxi nesetkali.

Kontaktujte nás