Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Zajišťuje sběr, shromažďování, hodnocení, interpretaci a distribuci informací o životním prostředí. Pro plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí a poskytování dat pro průřezové environmentální informace využívá Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, ISPOP.

Elektronické formuláře on-line i off-line

ISPOP zajišťuje příjem, evidenci, zpracování a centrální archivaci hlášení v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy bez nutnosti přenášet formuláře v listinném tvaru nebo na jiných datových nosičích.

Formuláře jsou k dispozici prostřednictvím internetu on-line i off-line a elasticky se přizpůsobují jak požadavkům uživatelů, tak i změnám v legislativě. Jednotné přihlášení do celého systému umožňuje každému uživateli pracovat pouze s jemu příslušnými informacemi.

ISPOP zcela naplňuje principy rozvoje eGovernmentu a vládou schválenou strategii efektivní veřejné správy a přátelských služeb Smart Administration, zvýšení úrovně kvality služeb občanům i efektivní podpory ochrany životního prostředí.
Ing. Vladimír Fanta
ředitel CENIA

Legislativa ukládá ekonomickým subjektům povinnost pravidelně oznamovat veřejné správě údaje o vlivu jejich činností na životní prostředí. Informace se týkají zejména znečišťování ovzduší, vod, půdy, produkce odpadů, likvidace elektrozařízení či evidence autovraků.

Zastaralý systém ohlašování bylo nutné změnit, zjednodušit, elektronizovat a především sjednotit. Hlavním cílem bylo ulehčit občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou a minimalizovat počet návštěv na úřadech.

Pro příjem, uložení a distribuci dokumentů ISPOP využívá formulářové technologie Adobe LiveCycle ES včetně serverového řešení. PDF formuláře umožňují data strojově zpracovávat a automaticky vyměňovat s informačními systémy dalších institucí. Datovou základnu tvoří databázový systém Oracle. Provozní platformu vytváří fyzické a virtuální servery provozované formou služby O2 Hosting.

Od podepsání smlouvy v dubnu 2010 do uvedení do provozu prvních čtyř agend uplynulo devět měsíců. Na konci roku 2012 byl ISPOP napojen na Informační systém základních registrů (ISZR): Registr osob (ROS), Registr obyvatel (ROB) a Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) a na systém datových schránek.

V současné době ISPOP zpracovává 25 formulářů a neustále se rozvíjí. Agendy se v souladu s legislativními změnami každoročně aktualizují.

Kontaktujte nás