Důležité certifikáty

Našim zákazníkům zajišťujeme vysokou úroveň poskytovaných služeb. A snažíme se ji neustále zlepšovat. I proto jsme implementovali integrovaný systém řízení ve společnosti. Úspěšné zavedení tohoto systému řízení potvrzují následující certifikace.

Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Důvěrné, vydané NBÚ
Společnost O2 IT Services má přístup k utajované informaci do stupně utajení Důvěrné, a to ve formě přístupu dle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Ve společnosti byla realizována opatření personální bezpečnosti tak, aby se naši zaměstnanci mohli seznamovat s utajovanými informacemi do stupně utajení Důvěrné u zadavatele zakázek. Současně provozujeme informační systém certifikovaný NBÚ, určený pro zpracovávání utajovaných informací do stupně utajení "Vyhrazené".

 

ISO/IEC 27001:2013 Systém řízení bezpečnosti informací
(ISMS – Information Security Management System)
Klíčovým konceptem tohoto systému je zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací. Zavedením ISMS společnost dále deklaruje shodu s legislativními požadavky a se smluvními požadavky zákazníků. Samozřejmostí je striktní uplatňování pravidel bezpečnosti informací vůči zaměstnancům, smluvním partnerům a třetím stranám.

Politika bezpečnosti informací

ISO/IEC 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vytváříme bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance.
ISO 9001:2015 Systém řízení kvality
(QMS – Quality Management System)
Zavedený systém QMS ve společnosti stanovil politiku jakosti, cíle jakosti a způsob dosahování těchto cílů. Tvoří ho všechny procesy společnosti, které úroveň jakosti ovlivňují, a související dokumentace, která upravuje podmínky a způsob průběhu těchto procesů.

Politika kvality a man. služeb

ISO 14001:2015 Systém environmentálního managementu
Naším závazkem je udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a snižování negativních dopadů naší činnosti na okolí.

Politika ochrany živ. prostředí a ochrany zdraví při práci

ISO/IEC 20000-1:2018 Systém managementu poskytování ICT služeb (SMS - Service Management System)
Ve společnosti byl zaveden systém řízení služeb podporující poskytování IT služeb v souladu s katalogem služeb v rámci technických a organizačních struktur O2 IT Services s.r.o. pro interní a externí zákazníky.

Politika kvality a man. služeb