ITSM & ITIL® 4

Aby IT skutečně sloužilo

IT a business

 • Chcete mít IT a business v souladu?
 • Zvýšit spokojenost zaměstnanců s fungováním vašeho IT?
 • Zvýšit znalost vlastních IT služeb?
 • Optimalizovat IT investice?
 • Používat best practices vyzkoušené v řadě společností?

 

IT je v organizaci proto, aby ji podporovalo. Je jedním z nástrojů, které pomáhají dosahovat firemních cílů. Zaměstnancům, partnerům i zákazníkům poskytuje služby, které potřebují a které mohou snadno a efektivně používat. Usnadňuje jim tak jejich každodenní práci. Vyžaduje se přitom vysoká kvalita služeb a minimalizace nákladů na provoz.

 

Zkušenosti a best practices

Zatímco IT projekty budují infrastrukturu, IT Service Management (ITSM) určuje způsob řízení budovaného IT. Pomáhá optimalizovat nabídku a strukturu IT služeb: omezit zbytečné nebo málo využívané služby, a naopak zefektivnit ty důležité a vyžadované. S využitím konceptu ITIL není třeba objevovat už objevené.

Co znamená ITIL?

ITIL

= soustava procesů a vyzkoušených postupů, které shrnují globální zkušenosti a nejlepší metodiky v poskytování IT. Cílem je kontinuální dodávka požadované hodnoty služeb. A to při neustálých změnách požadavků v prostředí všech typů organizací.

 

ITIL 4 Edition

= aktuální verze procesního rámce ITIL představená v roce 2019. Nová koncepce pracuje s vyzkoušenými principy předchozích verzí, ale přináší i řadu nových témat. Akcentuje např. propojení s agilním přístupem pro řízení organizací i projektů. Reflektuje rostoucí význam digitální transformace. Zaměřuje se na vytváření hodnoty smysluplnou dodávkou IT služeb (Service value system / Service value chain). Přináší řadu konkrétních doporučení pro servisní management (Guiding Principles). Vytváří také nový pohled na obsah procesního prostředí a funkce IT (Practices).

 

ITSM-ITIL

Šijeme na míru

Každý zákazník je unikát. V O2 IT Services vždy bereme ohled na individuální prostředí každé organizace. Důležitou roli hraje nejenom úroveň znalostí IT specialistů, ale i uživatelů, včetně manažerů. Jde vlastně o vzájemnou spolupráci uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů IT služeb. S pomocí ITIL budujeme vztahy, které zajišťují spokojenost uživatelů s nabídkou a kvalitou IT služeb. Naši specialisté jsou certifikováni na aktuální verzi ITIL 4 Edition. Organizacím tak poskytujeme praktickou a pružnou podporu při jejich digitální transformaci.

Přínosy ITIL

 • Standardizace a dokumentace IT procesů: Know-how už nezůstane soustředěné jen v hlavách několika osob. Stane se standardní součástí dodávky IT služby.
 • Optimální využití zdrojů: Z pohledu IT umožňuje ITIL vykonávat koncepční činnosti, mnohem lépe využívat zdroje, plánovat kapacity a celkově řídit IT služby, jejich dostupnost a bezpečnost.
 • Koncepční rozvoj IT: Standardizované a popsané procesy lze řídit a spravovat. Je možné je porovnávat, zlepšovat a rozvíjet. V souladu s moderními IT trendy.

IT business consulting

Naše konzultační služby zahrnují:

 • Analýzu a zhodnocení současného stavu, např. procesní audit podle rámců ITIL nebo ISO/IEC 20000
 • Návrh řešení a doporučených opatření
 • Plánování projektu
 • Projektové řízení
 • Konzultační podporu IT projektů, včetně školení (příprava a zajištění certifikace ITIL 4 Edition Foundation).

Procesní a funkční analýza ITSM

Podle požadavku zadavatele se v analýze orientujeme buď na jednotlivé funkce, dílčí oblasti a IT procesy, nebo na poskytování IT služeb komplexně. V tomto případě jde o celkovou IT strategii. V rámci projektu lze řešit jednotlivé provozní procesy a činnosti, jako jsou např. service desk, správa incidentů, řízení změn, evidence konfigurací atd. Pokud jde o komplexní nastavení IT prostředí, řešíme propojení všech procesů a funkcí, a to včetně zajištění bezpečnosti, kontinuity, správy dostupnosti a kapacit apod. Ve většině případů jde o úpravy stávajících procesů a návrhy na vytvoření nových. Analýza zohledňuje strategické vize zadavatele, disponibilní zdroje a vnější podmínky.

Procesní audit: příprava na certifikaci ISO 20000

U zákazníka realizujeme interní audit, který se zaměřuje na oblasti nezbytné pro vytvoření funkčního ITSM prostředí:

definici rolí a souvisejících činností,
optimální konfiguraci nástrojové podpory a
adekvátní vyspělost procesního prostředí.
Hodnocení probíhá s ohledem na vazby poskytovatele IT služeb s jeho partnery a zákazníky.

Výstupem auditu je podrobná auditní zpráva. Obsahuje doporučení a návrhy nápravných opatření pro splnění certifikačních požadavků normy ISO/IEC 20000. Identifikujeme v rámci ITSM prioritní oblasti a pomůžeme realizovat kroky, které směřují k získání certifikace ISO/IEC 20000. Projekt může pokračovat i součinností při implementaci navržených opatření řízením implementačního projektu, jeho zpětným vyhodnocením a kontrolním auditem.

Odborníci

Prostřednictvím interních školení ITSM / ITIL v rámci skupiny O2 neustále zvyšujeme naši kvalifikaci a kompetence v oblasti poskytování IT služeb a řízení IT projektů. Na projekty tedy nasazujeme kvalitní IT specialisty. Možnosti svěřené IT infrastruktury umí využít na její maximum. Metodiky ITIL se uplatňují zejména u provozních techniků, servisních manažerů, pracovníků service desku, řešitelských týmů nebo v podpoře služeb a implementace.

Personální certifikace našich specialistů

 • ITIL Expert Certificate in IT Service Management
 • ITIL 4 Edition Foundation Certificate
 • COBIT Foundation Certificate
 • ISO 20000 Consultants and Internal Auditor

Kontaktujte nás