Business Intelligence

Lepší ochrana hranic

Služba cizinecké policie byla zřízena nařízením Ministerstva vnitra a je vysoce specializovanou složkou Policie České republiky. Zabývá se odhalováním nelegální migrace, provádí pobytovou kontrolu. Rozhoduje o označení osoby za nežádoucí. Řeší trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a přeshraniční trestné činnosti. Zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropského společenství.

Národní situační centrum ochrany hranic

 

Činnost Národního situačního centra ochrany hranic byla zahájena v červnu 2019. Centrum je společným pracovištěm Policie a Celní správy ČR. Jeho hlavním partnerem je Evropská pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX). Úkolem centra je společné řízení a ochrana vnějších hranic. Plní národní i evropské operační úkoly. Vyměňuje si informace s partnery v schengenském prostoru, ale i s dalšími zeměmi. Lepší ochrana vnějších hranic je základním předpokladem pro uchování jedné z hlavních evropských svobod: volného pohybu osob. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF/6/01).

 

Jednotné datové centrum

Ve vztahu k ochraně vnějších hranic ČR a Evropské unie je provozována řada informačních systémů:

  • Evropský systém ostrahy hranic EUROSUR
  • Systém dohledu nad vzdušným prostorem AGAS
  • Systém hraniční kontroly KODOX
  • Systém předávání údajů o cestujících OBZOR
  • Využívání a kontrola biometrických zařízení v procesu hraniční kontroly NKA
  • Atd.

 

Pro zajištění vysoké úrovně hraniční kontroly bylo nutné zabezpečit důkladnou analýzu všech stávajících a získávaných dat, která vstupují nebo mají vliv na proces hraniční kontroly. Právě data – informace a jejich vyhodnocení jsou klíčové pro odhalování nelegální migrace, osob ohrožujících veřejný pořádek, bezpečnost a zdraví a pro odhalování a prevenci terorismu.

Business Intelligence od O2 IT Services

Vytvořili jsme specifický centrální datový sklad, který vzájemně propojil celou řadu různých informačních systémů. Uchovávaná data jsou následně analyzována a vyhodnocována. Systém zpracování analytických dat se řídí jednotným evropským přístupem dle metodiky CIRAM (Model společné integrované analýzy rizik). Je to řešení ušité na míru, spojení několika částí do funkčního celku, se zásadní přidanou hodnotou.

Datový sklad doplňují pokročilé analytické funkce, které podporují rozhodovací proces policistů provádějících hraniční kontroly. Dodané analytické nástroje a systémy jsou dále využívány pro provádění operačních, taktických a strategických analýz.

Řešení umožňuje policii odhalovat již známé metody a způsoby páchání trestné činnosti spjaté nejen s překračováním hranic. Zároveň, díky co nejvíce automatizovaným pokročilým analytickým funkcím, pomáhá odhalovat nové trendy, metody a způsoby této činnosti.

Přínosy

Komplexní informační systém

Předmětem realizace byla dodávka E2E řešení: od HW infrastruktury, přes virtualizační platformu až po samotné zprovoznění a customizaci SW řešení, včetně pokrytí provozních oblastí zálohování a provozního monitoringu. Obecně je v rámci řešení kladen vysoký důraz zejména na rychlost a efektivitu zpracovávaných citlivých dat při zachování vysoké úrovně jejich zabezpečení.

Kontaktujte nás