ITIL Audit

GEOSAN GROUP

GEOSAN GROUP a. s. patří k významným subjektům na českém stavebním trhu. Její realizační závody se zabývají širokým spektrem stavebních činností. Patří k nim výstavba pozemních budov, objektů a komunikací, rekultivace, odstraňování starých ekologických zátěží, speciální zakládaní staveb, výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací, hydrotechnické stavby i developerské projekty.

Stavebnictví se bez IT neobejde

Kvalitní a spolehlivé IT je dnes nezbytnou podmínkou úspěchu. Z velké části ovlivňuje tyto oblasti:

  • administrativní a technické zajištění staveb,
  • dodávky materiálu, techniky i stavebních prací,
  • projektové řízení,
  • vztahy mezi dodavateli a odběrateli a
  • budování technologické infrastruktury staveb.

Cesta k lepším IT službám

Cílem auditu bylo identifikovat možná rizika IT a současně popsat stav řízení bezpečnosti IT. Obě oblasti se významně prolínají. Bezpečnost IT je z hlediska aktivit společnosti klíčová. Audit vycházel z referenčního modelu ITIL a standardu ISO 20000. Velmi rychle a s minimální zátěží pro klienta zmapoval poskytování IT služeb a fungování IT procesů. Na základě jejich analýzy dal doporučení, jak firemní IT poskytovat efektivněji a omezit rizika. Dotazování klíčových pracovníků respektovalo jejich časové dispozice a týkalo se již konkrétních aktivit a zodpovědností – tj. až po zpracování dříve poskytnutých podkladů.

 

Ve stavebnictví rozhoduje rychlost, preciznost a bezchybnost. A toho dnes nelze dosáhnout bez odpovídající IT podpory. My jsme se nechtěli pustit do změn bezhlavě, napřed jsme si nechali ukázat cestu.
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel GEOSAN GROUP

Závěrečná zpráva

V rámci auditu nebyly identifikovány žádné zásadní problémy ani výrazně slabá místa. IT ve společnosti funguje dobře. Závěrečná zpráva zahrnovala popis stavů jednotlivých oblastí řízení IT a zhodnocení vyspělosti všech základních IT procesů. Doporučila, na které oblasti IT se zaměřit – u kterých je zvýšená míra rizikovosti. Doporučení se týkala i nástrojové podpory IT procesů a zvýšení transparentnosti a řiditelnosti prostředí pro poskytování IT služeb. Zpráva popsala souvislosti mezi firemní strategií a strategií IT včetně postupu jejich prolínání až po běžné každodenní operativní činnosti. Navrhla kroky, které je třeba v následujících obdobích udělat jak v oblasti IT procesů, tak i řízení bezpečnosti IT.

Přínosy

  • Komplexní popis stavu IT
  • Zhodnocení vyspělosti IT procesů
  • Analýza řízení bezpečnosti IT
  • Identifikace rizik
  • Doporučení v souladu s firemní strategií

Další kroky

Vedení GEOSAN GROUP získalo konkrétní podklady pro krátkodobé i dlouhodobé zlepšování svých IT služeb. Ze svého pohledu pak mohlo prioritizovat a zhodnotit proveditelnost doporučených opatření. Mohlo si vytvořit akční plán, vybraná opatření uvést do praxe a poté kvalitativně i kvantitativně vyhodnotit skutečně dosažené výsledky.

 

Kontaktujte nás