Důležité certifikáty

Primárním cílem společnosti O2 IT Services je zajištění vysoké úrovně služeb poskytovaných zákazníkům a jejich neustálé zlepšování. K naplnění tohoto a dalších cílů vedení společnosti rozhodlo o implementaci integrovaného systému řízení ve společnosti. Úspěšné zavedení tohoto systému řízení společnost potvrzuje následujícími certifikacemi:

ISO 9001:2008
Systém řízení kvality
(QMS – Quality Management System)
Zavedený systém QMS ve společnosti stanovil politiku jakosti, cíle jakosti a způsob dosahování těchto cílů. Tvoří ho všechny procesy společnosti, které úroveň jakosti ovlivňují, a související dokumentace, která upravuje podmínky a způsob průběhu těchto procesů.
ISO/IEC 27001:2013
Systém řízení bezpečnosti informací
(ISMS – Information Security Management System)
Klíčovým konceptem tohoto systému je zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací. Zavedením ISMS společnost dále deklaruje shodu s legislativními požadavky a se smluvními požadavky zákazníků. Samozřejmostí je striktní uplatňování pravidel bezpečnosti informací vůči zaměstnancům, smluvním partnerům a třetím stranám.
ISO/IEC 20000-1:2011
Systém managementu poskytování ICT služeb
(SMS – Service Management System)
Ve společnosti byl zaveden systém řízení služeb podporující poskytování IT služeb v souladu s katalogem služeb v rámci technických a organizačních struktur O2 IT Services s.r.o. pro interní a externí zákazníky.
Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení Tajné, vydané NBÚ
Společnost O2 IT Services má přístup k utajované informaci do stupně utajení Tajné, a to ve formě přístupu dle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Ve společnosti byla realizována opatření personální bezpečnosti tak, aby se naši zaměstnanci mohli seznamovat s utajovanými informacemi do stupně utajení Tajné u zadavatele zakázek. Současně provozujeme informační systém certifikovaný NBÚ, určený pro zpracovávání utajovaných informací do stupně utajení „Vyhrazené“.